Nowe subfundusze w ofercie Alior SFIO

Alior Akcji oraz Alior Short Equity to dwa nowe subfundusze oferowane w ramach Alior SFIO. Alior Akcji koncentruje się na akcjach wybranych spółek, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny, biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej. Natomiast Alior Short Equity to pierwszy w Polsce fundusz umożliwiający zarabianie na spadkach indeksów giełdowych WIG20 i mWIG40. 

Biuro Maklerskie Alior Banku sukcesywnie poszerza ofertę produktów inwestycyjnych dostępnych w ramach funduszu Alior SFIO. Obecnie w skład funduszu Alior SFIO, prowadzonego przy współpracy z IPOPEMA TFI, wchodzą cztery subfundusze: Alior Akcji, Alior Short Equity, Alior Selektywny oraz Alior Stabilnych Spółek. 

Subfundusz Alior Akcji jest funduszem koncentrującym się na akcjach wybranych spółek o odpowiednim prawdopodobieństwie wzrostu. Podstawowym kryterium doboru spółek będzie w tym przypadku ocena perspektyw wzrostu wynikająca z analizy fundamentalnej. Będą to więc spółki charakteryzujące się wysokim prawdopodobieństwem wzrostu wyników finansowych oraz atrakcyjną wyceną rynkową. Subfundusz Alior Akcji przeznaczony jest dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym. 

Subfundusz Alior Short Equity jest pierwszym w Polsce funduszem umożliwiającym zarabianie na spadkach podstawowych indeksów giełdowych WIG20 i mWIG40. Strategia funduszu przewiduje zajmowanie tzw. krótkich pozycji w kontraktach terminowych, dla których bazę stanowią indeksy WIG20 i mWIG40. Subfundusz będzie zarządzany w sposób pasywny, co oznacza, że zarządzający będzie dążył do zapewnienia, by ten niezmiennie utrzymywał pozycję w kontraktach terminowych dającą rentowność zbliżoną do odwrotności podstawowych indeksów GPW. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Alior Short Equity będzie rosła w okresach, gdy kursy kontraktów na indeksy WIG20 lub mWIG40 na rynku terminowym będą spadać. 

Subfundusz powstał z myślą o doświadczonych inwestorach, którzy aktywnie poszukują zysków przewyższających rentowność lokat bankowych, głównie w okresie korekty lub bessy na rynku giełdowym, a także z myślą o towarzystwach ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia na życie typu unit-linked. Ze względu na fakt, że statystycznie okresy spadku wartości indeksów giełdowych są krótsze od okresów wzrostowych, inwestycję w jednostki uczestnictwa Alior Short Equity należy traktować jako obarczoną wyższym ryzykiem, niż w przypadku pozostałych subfunduszy ALIOR SFIO. 

Subfundusz Alior Selektywny zaliczany jest do kategorii funduszy określanych za granicą jako tzw. opportunity funds. Polityka inwestycyjna takich funduszy zakłada poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse osiągnięcia nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej. Właściwy dobór spółek, skuteczna kontrola ryzyka inwestycyjnego, a także dobra koniunktura rynkowa pozwoliły na wypracowanie w okresie 24/03/2009 – 23/03/2010 stopy zwrotu na poziomie +30,6%. Wynik ten jest istotnie lepszy od średniej dla grupy 19 konkurencyjnych funduszy o strategii absolutnej stopy zwrotu, która w analizowanym okresie wyniosła +25,7% (źródło: IPOPEMA TFI). 

Subfundusz Alior Stabilnych Spółek jest funduszem akcyjnym, który koncentruje się na akcjach spółek o stabilnych wynikach finansowych oraz atrakcyjnej wycenie rynkowej. W pierwszym pełnym roku działalności subfundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie +39,9%. Jednak dokonane w początkowej fazie budowania portfela tzw. stabilnych spółek inwestycje przyniosły wymierne efekty dopiero w okresie ostatnich sześciu miesięcy. Osiągnięta przez subfundusz stopa zwrotu w okresie 23/09/2009 – 23/03/2010 plasuje ten subfundusz na II pozycji w porównaniu do 32 konkurencyjnych funduszy akcyjnych. (źródło: IPOPEMA TFI). 

"Decyzję o uruchomieniu pierwszych dwóch subfunduszy Alior Selektywny i Alior Stabilnych Spółek podejmowaliśmy w atmosferze ogólnego zniechęcenia do rynku akcji i coraz słabszych danych gospodarczych. Wierzyliśmy, że rynek akcji w dłuższym terminie się odbuduje. Zdając sobie jednak sprawę z panującej atmosfery decyzja dotyczyła funduszy akcyjnych o alternatywnej polityce inwestycyjnej. Spoglądając na zachowanie się stóp zwrotu z tych dwóch pierwszych subfunduszy i to nie tylko w okresie wzrostów rynków akcji, ale nawet szczególnie w okresie spadkowych korekt, wydaje się, że podjęte ponad rok temu decyzje były w 100% słuszne." – powiedział Marcin Mierzwa, Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku. "Dzisiaj kiedy poprawa gospodarcza staje się faktem, postanowiliśmy uruchomić również standardowy fundusz akcyjny dla tych inwestorów, którzy uważają, że kryzys definitywnie się skończył. Jednocześnie uruchamiamy fundusz short equity, który będzie zyskiwał w czasie spadków na giełdach dla tych inwestorów, którzy sądzą przeciwnie, że kryzys jeszcze się nie skończył, a niebawem czeka nas jego druga odsłona." – dodaje Marcin Mierzwa. 

Atrakcyjność oferty funduszy oferowanych w ramach Alior SFIO potwierdza pierwsze miejsce w kwartalnym rankingu przygotowany przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej oraz niezależnych analityków firmy Expander. O pozycji w rankingu decydowała średnia punktów zdobytych przez wszystkie fundusze wchodzące w skład TFI. Fundusze Alior Banku uzyskały średnią ocenę 9,45 punktu na 10 możliwych. Alior SFIO Selektywny - 10 punktów w rankingu i pierwsze miejsce – fundusze mieszane zagraniczne (PLN) oraz Alior SFIO Stabilnych Spółek – 8,91 punktu i czwarte miejsce – fundusze akcyjne zagraniczne (PLN). W ciągu minionego roku oba subfundusze przyniosły uczestnikom ponad 30% zysku. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na stronie funduszy inwestycyjnych Alior SFIO 

Źródło: Alior Bank

Udostępnij artykuł:

Najnowsze artykuły:

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.