Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po trzech kwartałach 2008 roku

SKONSOLIDOWANY ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ PO III KWARTAŁACH 2008 R. - 164 MLN ZŁ; A ZYSK NETTO - 111 MLN ZŁ SKONSOLIDOWANY ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ PO III KWARTAŁACH 2008 R. - 164 MLN ZŁ; A ZYSK NETTO - 111 MLN ZŁ

Skonsolidowany zysk brutto w III kwartale 2008 roku wyniósł 51,5 mln zł, a po trzech kwartałach 164,1 mln zł, zaś zysk netto odpowiednio 36,3 mln zł i 111,3 mln zł;

Efektywność wykorzystania kapitału: wskaźnik ROE brutto po 3 kwartałach wyniósł 14,4% i był niższy o 4,60 pp. w stosunku do osiągniętego w całym 2007 roku; ROE netto - 9,74%, tj. niższy o 2,18 pp.;

Wysoki wzrost wolumenu depozytów o 1 322 mln zł w ciągu III kwartału, tj. o 19,6% kw./kw.; przyrost kredytów o 800 mln zł, tj. o 11,2% kw./kw. Od początku roku kredyty wzrosły o 28,8%, a depozyty aż o 43,7%;

Poprawa jakości portfela kredytowego: udział kredytów z utratą wartości spadł z 5,2% na koniec 2007 r. do 3,9% na koniec września br.; 

Odbudowa bazy Klientów: od końca 2007 r. wzrost liczby Klientów Pionu Detalicznego o 5,9% tj. o ponad 41 tys. do 734 tys.; 800 przedsiębiorstw pozyskanych przez Pion Korporacyjny; 

Dynamiczny rozwój sieci dystrybucji, zintegrowanej z kanałami alternatywnymi: 221 własnych oddziałów, 103 placówki partnerskie; 11 Centrów Korporacyjnych; 59% Klientów Pionu Detalicznego korzysta z internetowego konta Sez@m.

Bank kontynuuje odbudowę swojego potencjału rynkowego utraconego w wyniku podziału, który dokonał się 29 listopada 2007 roku. W samym III kwartale br. uruchomiono 13 nowych oddziałów, zaś od końca ub.r. ich liczba wzrosła o 21. Liczba Placówek partnerskich powiększyła się w ciągu ostatniego kwartału o 14 do 103. Poziom zatrudnienia od początku roku podniósł się o 865 etatów, do 4 037 na koniec września 2008 r.

W działalności Banku BPH III kwartał zaznaczył się bardzo wysoką dynamiką biznesu. Wolumen depozytów Klientów na koniec września br. wyniósł 8,1 mld zł i był o prawie 20% wyższy od stanu z końca czerwca br. oraz o 44% wyższy w stosunku do końca ub. roku. Portfel kredytowy na koniec września br. ukształtował się na poziomie 7,9 mld zł, co oznacza jego wzrost odpowiednio o 11,2% oraz 28,8%.

Nastąpiła znacząca poprawa płynności Banku dzięki szybszej dynamice przyrostu depozytów Klientów w porównaniu z tempem wzrostu kredytów. O ile relacja kredyty/depozyty na koniec ub. roku wynosiła 109,7%, to już na koniec września br. spadła do 98,3%. 

Odnotowana wysoka dynamika biznesu przełożyła się na wzrost przychodów. W ciągu 3 kwartałów dochody odsetkowe wyniosły 354,4 mln zł i wzrosły o 23,5% r/r oraz o 3% kw./kw. Kwota wypracowanych dochodów z opłat i prowizji na koniec września br. wyniosła 281,6 mln zł i była wyższa o 2,8% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, zaś dochody na działalności handlowej w tym czasie osiągnęły kwotę 65 mln zł (wzrost o 57% r/r). Skonsolidowany wynik na działalności bankowej po 3 kwartałach br. sięgnął 702 mln zł i był o 16% większy w stosunku do tego samego okresu ub.r., a skonsolidowane koszty działania wyniosły 600 mln zł. Ich nominalny wzrost wyniósł 48,8% r/r, a w warunkach porównywalnych, tj. uwzględnieniu efektu alokacji kosztów, powiększyły się one o 12%. 

Skonsolidowany zysk brutto po 3 kwartałach 2008 roku osiągnął 164,1 mln zł i był o 8,9% niższy niż rok temu, natomiast zysk netto w tym okresie wyniósł 111,3 mln zł i był odpowiednio niższy o 2,2%. Głównym tego powodem był brak przychodów z tytułu outsourcingu w III kwartale 2008 r. oraz wyższe koszty związane z odbudową potencjału Banku. Wskutek spadku zysku pogorszyły się wskaźniki efektywności działania. Wskaźnik ROE brutto po 3 kwartałach br. wyniósł 14,4% i był niższy o 4,6 pp. niż na koniec 2007 r., zaś ROE netto w tym czasie ukształtował się na poziomie 9,7% i było niższy odpowiednio o 2,2 pp.

Pion Bankowości Detalicznej (PBD)

Bank konsekwentnie odzyskuje Klientów indywidualnych oraz małe i średnie firmy obsługiwane przez PBD. Najbardziej spektakularny wzrost dotyczy kont depozytowych oraz rachunków osobistych. W ciągu III kwartału przybyło 43 tys. rachunków lokacyjnych założonych przez osoby fizyczne, a ich liczba na koniec września br. wyniosła 672 tys. Liczba ROR w ciągu omawianego okresu wzrosła o 11 tys. do 468 tys. Bank sprzedał w tym czasie 3 tys. nowych Pakietów Harmonium dla MSP, tak więc ich liczba na koniec III kwartału wzrosła do 68 tys. (25% dynamika wzrostu r/r). 

Sukcesem zakończyła się nowa oferta produktów oszczędnościowych, co przyniosło wysoką dynamikę przyrostu depozytów detalicznych. Wzrost sięgnął aż 42% r/r i 12 % kw./kw., zaś wolumen depozytów w Pionie na koniec września br. wyniósł 7,4 mld zł. W doskonaleniu oferty depozytowej Bank koncentrował się na tradycyjnych lokatach terminowych, takich jak: 14-dniowa Lok@ta internetowa, Intrata Plus, Lokata Lojalnościowa czy e-Lokata dla MSP.

Portfel kredytowy PBD na koniec III kw. 2008 r. wyniósł 6,8 mld zł, co stanowi 86% wolumenu kredytów udzielonych przez Bank, z dynamiką 17% r/r i 4,6% kw./kw. Wpływ na to miała m.in. sprzedaż „Pożyczki od ręki” (do 0,49 mld zł, co oznacza wzrost o 17% r/r) oraz 9% przyrost portfela kredytów gotówkowych do 0,56 mld zł. Wolumen kredytów hipotecznych powiększył się o 9% r/r do kwoty 3,72 mld zł, zaś dynamika wzrostu kredytów złotowych w tym czasie wyniosła 37%. Warto zwrócić uwagę na wysoką jakość portfela kredytów hipotecznych w Banku, bowiem udział kredytów z utratą wartości wynosi tylko 2,2%. Średni okres kredytowania sięga 19,7 lat, a średnia wielkość udzielonego kredytu to 85 tys. zł. Średni wskaźnik LTV, uwzględniający aktualizację wartości nieruchomości, wynosi 44%. Bank BPH w lipcu 2006 r. ograniczył udzielanie kredytów hipotecznych w walutach obcych, toteż udział kredytów w walucie krajowej wynosi ponad 48% portfela tych kredytów.

Bank koncentrował się również na rozwoju kompleksowej oferty dla MSP i odbudowaniu bazy Klientów biznesowych. Portfel kredytowy w tym segmencie powiększył się o 40% r/r do 2,2 mld zł na koniec września br., zaś wprowadzenie 1-miesięcznej lokaty internetowej pozwoliło osiągnąć 30% przyrost depozytów od tej grupy Klientów.

Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN)

Bank sukcesywnie odbudowuje biznes korporacyjny. Tylko w ciągu III kwartału br. pozyskaliśmy 267 nowych przedsiębiorstw i obecnie obsługujemy 827 Klientów. Zawdzięczamy to m.in. odtworzeniu ogólnokrajowej sieci sprzedaży, uruchomieniu 11 Centrów Korporacyjnych, a także posiadaniu atrakcyjnej oferty wspieranej nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu bankowości transakcyjnej. Uruchomionych zostało także 1000 nowych punktów sprzedaży w systemie TransKasa, w których zrealizowano ponad 600 tys. transakcji na kwotę 85 mln zł. Z systemu BusinessNet korzysta 600 dużych przedsiębiorstw i 400 Klientów biznesowych, a nowoczesna aplikacja DealingNet obsługuje już 214 Klientów. Tylko we wrześniu br. w tym ostatnim systemie zrealizowano 46% transakcji depozytowych i 22% transakcji walutowych. Dynamicznie przyrasta portfel kredytów i depozytów korporacyjnych. Wolumen udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw wyniósł na koniec września 1 189 mln zł, co oznacza 78% wzrost w ciągu kwartału (na koniec czerwca 2008 r. wynosił on 669 mln zł), a kwota zebranych z tego segmentu depozytów wyniosła 1 302 mln zł i była aż o 128% wyższa od stanu z końca czerwca br. (571,5 mln zł).

Pion Rynków Międzynarodowych (PRM)

Bank rozwijał ofertę produktów skarbowych dla wszystkich obsługiwanych grup Klientów. Wdrożenie w kwietniu br. nowej aplikacji BPH DealingNet zaowocowało wzrostem liczby transakcji z Klientami korporacyjnymi i biznesowymi, a w konsekwencji dynamicznym wzrostem przychodów Pionu. Dochód netto ze sprzedaży produktów skarbowych i inwestycyjnych (z uwzględnieniem papierów wartościowych) wzrósł w ciągu roku o 64%. Cel swój osiągnął przygotowany program sprzedaży Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych, które w ciągu 3 kwartałów br. pozwoliły pozyskać środki finansowe w wys. 233 mln zł. Dodatkowo, wprowadzenie na rynek 3-letniej strukturyzowanej polisy ubezpieczeniowej "Profesjonaliści" przyniosło 73 mln zł. Produkt ten był skuteczny dzięki swojej strukturze polegającej na efektywności podatkowej, gwarancją kapitału i kuponie powiązanym ze scenariuszami cen 5 największych spółek indeksu WIG20.

Żródło: Bank BPH - www.bph.pl

Udostępnij artykuł:

Najnowsze artykuły:

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.