Słownik finansowy: A

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a conto

na poczet

A vista

Abolicja podatkowa

Wstrzymanie kar za niedokonywanie opłat podatkowych. Podmiot gospodarczy uchylający się od płacenia podatków przez określony czas może ujawnić ten fakt unikając kary.

ACP - Average Collection Period

Rotacja należności

Afiliant

Dom maklerski nie posiadający członkowstwa na giełdzie i korzystający z pośrednictwa członka giełdy przy składaniu swoich zleceń.

Akcja

Papier wartościowy dokumentujący prawo współwłasności do kapitału spółki akcyjnej, uprawniający do partycypacji w jej zyskach w formie tzw. dywidendy oraz do majątku spółki - w razie jej likwidacji.

Akcje aportowe

Akcje, które są wydawane za wniesione do spółki środki rzeczowe.

Akcje gotówkowe

Akcje, które są wydawane w zamian za wpłaty pieniężne.

Akcje gratisowe

Wydawane akcjonariuszom bezpłatnie. W sytuacji, gdy spółka pokrywa podwyższony kapitał akcyjny z własnych funduszy rezerwowych lub wypracowanego zysku.

Akcje imienne

Akcje wpisane do księgi akcyjnej, w której odnotowuje się imiona i nazwiska akcjonariuszy oraz informacje o przeniesieniu własności na inne osoby (data operacji i wpisu).Mogą być wydawane przed pełnym ich opłaceniem.

Akcje milczące

Ich właściciele nie mają wpływu na procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie niezależnie od ilości posiadanych akcji.

Akcje na okaziciela

Akcje bezimienne, które nie mogą być wydane przed pełną wpłatą przypadającej na nie części kapitału akcyjnego. Za akcjonariusza uznaje się ich posiadacza.

Akcje nowej emisji

Akcje młode, nie uprawniające do dywidendy.

Akcje pierwszorzędne

Mają ustabilizowaną wartość i dywidendę (blue chipsy), w USA 30 firm Dow Jonesa.

Akcje preferowane

Ich właściciele posiadają pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy.

Akcje uprzywilejowane

Akcjonariusze posiadający takie akcje mają prawo do większej ilości głosów, stałej dywidendy niezależnie od wielkości zysku, do pierwszeństwa w podziale majątku firmy.

Akcje założycielskie

Wydawane założycielom w zamian za usługi oddane przez nich przy tworzeniu spółki.

Akcje złote

Akcje dające szczególne uprawnienia decyzyjne, np. prawo veta.

Akcje zwykłe

Najbardziej powszechne na rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Nabywcy takich akcji posiadają równe prawa co do dywidendy, liczby głosów na walnych zgromadzeniach i udziału w majątku spółki w przypadku likwidacji.

Akcyza

Pośredni podatek obciążający producentów i importerów wyrobów akcyzowych, podatek od obrotu towarami konsumpcyjnymi.

Akredytywa

Pisemna deklaracja banku we własnym imieniu, choć działającego na zlecenie klienta, obligująca ów bank wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej, jeśli beneficjent spełni warunki ustalone w akredytywie.

Akt notarialny

Rodzaj dokumentu stwierdzającego treść określonej czynności prawnej sporządzany przez uprawnioną do tego osobę (notariusz, biuro notarialne) w ściśle określonej formie, która jest regulowana przepisami prawa.

Aktuariusz

Osoba zajmująca się zastosowaniem matematyki i statystyki w określaniu ryzyka w dziedzinie ubezpieczeń i reasekuracji.

Aktywa

Strona bilansu obejmująca majątek rzeczowy (środki gospodarcze) firmy.

Amortyzacja

Koszt zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Analiza finansowa

Analiza i szacowanie sytuacji podmiotu gospodarczego w wielu zakresach, przede wszystkim: rentowności, płynności, efektywności gospodarowania, możliwości obsługi zadłużenia, sytuacji majątkowej, etc.

Analiza portfelowa

Sposób doboru spółek do portfela inwestycyjnego. Uwzględnia się ich rentowność, możliwości finansowe, a także wysokość ryzyka akceptowanego przez inwestora.

Aneks

Pisemna modyfikacja ustaleń zawartej wcześniej umowy.

Animator eminenta

Termin związany z domem maklerskim. Określa członka giełdy, który w związku z umową zawartą z eminentem zobowiązuje się do podtrzymania płynności określonego papieru wartościowego.

Animator rynku

Termin związany z domem maklerskim. Określa członka giełdy, który w związku z umową zawartą z giełdą zobowiązuje się do podtrzymywania płynności danego papieru wartościowego.

Aport

Niepieniężny udział wnoszony do spółki przez akcjonariusza.

Aprecjacja

Zwyżka wartości rynkowej określonej waluty, papierów wartościowych oraz pozostałych instrumentów finansowych.

Arbitraż

Termin określający skorzystanie z niewłaściwego stosunku cenowego pomiędzy cenami instrumentów rynku pieniężnego i walutowego i osiąganie w tej sytuacji zysku (przy nikłym ryzyku lub jego zupełnym braku).

Arkusz rozliczeniowy kosztów

Tabelaryczne przedstawienie rodzajowego i podmiotowego rozliczania kosztów.

Arkusz zleceń

Uwzględniająca w swym porządku ceny lista zleceń na określony papier wartościowy. Zlecenia są przekazywane na giełdę przed sesją i brane pod uwagę przy ustaleniu kursu na danej sesji.

ASK

Skrót określający kurs sprzedaży, bank kwotuje kurs waluty obcej i kupna waluty krajowej.

Asygnata

Dokument zawierający pisemne stwierdzenie dokonania wpłaty lub wypłaty środków z kasy.

Asymilacja

Połączenie akcji zarejestrowanych w KDPW pod odmiennymi kodami.

Audytor

Osoba mająca uprawnienia do sprawdzania rocznego bilansu firmy. Podejmuje działania podobne do biegłego księgowego, z tym, że ponadto przeprowadza analizy finansowe, wycenę mienia, etc.

Awal

Gwarancja spłaty weksla(czeku) przez osobę poręczającą(awalistę).