Słownik finansowy: B

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Badanie sprawozdania finansowego

Czynności prowadzące do ustalenia rzetelności sprawozdania, pod kątem sytuacji finansowej i majątkowej jednostki.

Bank apeksowy

Instytucja finansowa pełniąca rolę pośrednika, udziela kredytobiorcom pożyczek lub kredytów z innych banków bądź funduszy powstałych do obsługi danego rodzaju kredytowania.

Bank centralny

Instytucja odpowiedzialna za emisję pieniądza, realizację polityki monetarnej oraz zajmująca się prowadzeniem polityki kursów walutowych.

Bank depozytariusz

Instytucja przechowująca aktywa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych przy akceptacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Bank inwestycyjny

Rodzaj instytucji finansowej zajmującej się zarządzaniem finansami, obrotem papierami wartościowymi, doradztwem kapitałowym, kierowaniem aktywami powierzonymi i własnymi, a także decydująca o operacjach na rynku pieniężnym. Świadczy również usługi w zakresie zarządzania rynkiem.

Bankowość detaliczna

Świadczenie usług bankowych małym przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, zmodyfikowane tak, by dostosować się do klienta dokonującego niedużych operacji finansowych, potrzebującego szybkiej i możliwie niesformalizowanej obsługi.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Fundusz zobligowany do oddania klientom określonej sumy, jeśli bank, w którym ulokowali środki ogłosi upadłość. Banki lokują w nim środki stosownie do posiadanych przez siebie depozytów.

Bankructwo

Uznanie przez sąd niewypłacalności dłużnika i podjęcie decyzji o ściąganiu długów z jego majątku. Akcjonariusze przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłości, mają prawo do roszczeń wobec niego tylko po spłaceniu przezeń długów. Bankructwo może być spowodowane dobrowolną decyzją firmy, bądź powództwem wierzycieli danego przedsiębiorstwa.

Barter

Umowa, w związku z którą ma miejsce wymiana jednego dobra lub usługi na inną bez udziału środków pieniężnych.

BD (bez dywidendy)

Wiadomość podawana oprócz kursu giełdowego dla określonej akcji informująca, że nabywcy akcji nie mają już prawa do dywidendy za ostatni okres obrachunkowy.

Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna otrzymująca kredyt, na rzecz której otwarto akredytywę, udzielono poręczenia, etc.

Bessa

Spadek kursów giełdowych – papierów wartościowych bądź cen towarów potocznie określana jako rynek niedźwiedzia.

Bezrobocie

Zjawisko w gospodarce, gdzie występuje niedobór miejsc pracy w stosunku do osób w wieku produkcyjnym pozostającym bez zatrudnienia. Jako miarę bezrobocia stosuje się tak zwaną stopę bezrobocia liczoną jako liczba osób poszukujących pracy do ilości osób w wieku produkcyjnym.

Bezrobocie frekcyjne

Obejmuje osoby przejściowo pozbawione pracy ze względu na brak wzajemnego dopasowania w wyniku zmiany zawodu, miejsca zamieszkania itp.

Bezrobocie koniunkturalne (cykliczne)

Bezrobocie takie powstaje gdy popyt globalny maleje a ceny i płace nie przystosowują się dostatecznie szybko, aby mogło być przywrócone pełne zatrudnienie. Wiąże się ono z cyklem koniunkturalnym rozwoju gospodarki i pojawia się szczególnie w fazie recesji.

Bezrobocie sezonowe

Ten typ bezrobocia jest wynikiem wahań zapotrzebowania na pracowników w następujących po sobie okresach. (np. w rolnictwie).

Bezrobocie strukturalne

Wynika ze strukturalnych zmian w gospodarce w wyniku kurczenia się niektórych dziedzin produkcji i zwalniania pracowników ze względu na wiek lub zbędne już kwalifikacje (w Polsce np. w hutnictwie i górnictwie).

Bezrobocie ukryte

Bezrobocie nie występujące w statystykach, pojawia się najczęściej na wsi, dlatego często zwane jest agrarnym.

Biegły rewident

Osoba fizyczna bądź prawna, spółka jawna, komandytowa bądź cywilna mająca prawo zgodnie z odnośnymi przepisami do weryfikacji sprawozdań finansowych w trybie ustalonym ustawą o rachunkowości.

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Kwoty zaliczane do kosztów bieżącego miesiąca, których pokrycie nastąpi w przyszłości; mają charakter rezerw na koszty przyszłych okresów. Są wykazywane w bilansie jako pozycja pasywów.

Bilans

Zestawienie środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów) na określony moment i w określonej formie.

Blokada środków na rachunku bankowym

Jeden ze sposobów zabezpieczenia dla pokrycia ewentualnego zadłużenia. Bank zostaje upoważniony przez klienta do blokady określonej kwoty środków zgromadzonych na rachunku, aby móc pokryć w wyznaczonym terminie powstałe wierzytelności, bądź aby dokonać konkretnej operacji finansowej.

Bon skarbowy

Weksel skarbowy, papier wartościowy wypuszczany na rynek przez Skarb Państwa, zazwyczaj krótkoterminowy. Bon skarbowy jest rodzajem potwierdzenia zobligowania państwa w związku z zaciągniętym kredytem. Zazwyczaj są lokowane w bankach centralnych i stosowane w operacjach na wolnym rynku.

BP (bez prawa poboru)

Wiadomość przekazywana obok kursu giełdowego dla danej akcji informuje, że nabywcy akcji nie mają już prawa poboru.

Branding

Budowanie marki poprzez trwałą kampanię z wykorzystaniem obecnego wizerunku firmy.

Broker

Jednostka pośrednicząca między nabywcami i sprzedawcami w warunkach wysokiego poziomu organizacji gospodarki rynkowej. Przykładem są brokerzy ubezpieczeniowi, towarowi, giełdowi.

Business interruption

Asekuracja utraty zysku, jedna z metod ubezpieczenia finansowego związanego z przyszłymi przychodami podmiotów gospodarczych. Zasadniczym celem tej metody jest wypłacenie ubezpieczającemu rekompensaty oczekiwanych zysków, a także pokrycie kosztów stałych jakie poniesie on w trakcie odtwarzania zdolności produkcyjnych lub handlowych swojej firmy.

BVPS (Book Value Per Share)

Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję.