Słownik finansowy: C

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

C/WK (cena/wartość księgowa)

Wskaźnik cena/wartość księgowa. Iloraz wartości rynkowej spółki na jej wartość księgową.

CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Schemat wyceny aktywów i pasywów wiążący ryzyko szacowane przy udziale współczynnika beta ze spodziewaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego.

Ceduła Giełdy Warszawskiej

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., głównie podające wiadomości o kształtowaniu się kursów i obrotów papierów wartościowych notowanych na giełdzie.

Cena emisyjna

Cena, która pojawia się na rynku pierwotnym przy sprzedaży lub subskrypcji akcji.

Cena ewidencyjna

Stała cena (niezmienna przez pewien czas), przyjęta do wartościowej ewidencji rzeczowego składnika majątku.

Cena nominalna

Wyraża udział właściciela akcji w kapitale akcyjnym. Jest dla wszystkich akcji danej spółki jednakowa. Można ją zwiększyć, np. przez zasilenie kapitału akcyjnego spółki częścią kapitału zapasowego lub zmniejszyć przez podział akcji.

Cena rynkowa

Cena, która ustalana jest na giełdzie, na rynku pozagiełdowym lub rynku transakcji prywatnych.

Cena sprzedaży netto

Cena sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług, pomniejszona o: ewentualne rabaty i opusty, podatek akcyzowy oraz koszty związane z samą sprzedażą.

CEPS

Suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję.

Cesja

Termin oznaczający przelew, przeniesienie wierzytelności, ma miejsce w związku z umową pomiędzy cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (osobą trzecią). Może dochodzić do skutku bez zgody dłużnika; nabywca obok wierzytelności otrzymuje związane z nią prawa.

Cło

Podatek od towarów przenoszonych przez granicę celną danego państwa.

Cło importowe

Cło nałożone na towary wywożone.

Cło tranzytowe

Cło nałożone na towary przewożone przez dane państwo.

Cło wyrównawcze

Cło dotyczące towarów dotowanych, stosuje się je, by wyrównać ich ceny z towarami niedotowanymi.

Consulting

Najczęściej działalność doradcza prowadzona np. na rzecz podmiotu gospodarczego przez grupę wyspecjalizowanych doradców.

CPI (Consumer Price Index)

Indeks cen towarów i usług; wskaźnik, który podaje wiadomości o łącznych zmianach cen dóbr i usług w sferze konsumpcyjnej w określonym czasie. Służy do pomiaru inflacji.

CR (Current Ratio)

Wskaźnik płynności bieżącej

Credit scoring

Punktowy sposób szacowania zdolności kredytowej wnioskodawcy. Bierze się pod uwagę jego dochody, ilość i wielkość zobowiązań, stan majątkowy i rodzinny.

Cykl koniunkturalny

Przebieg konkretnych zmian produkcji i zatrudnienia. Proces ten w klasycznym schemacie zawiera cztery fazy: depresja - etap ożywienia – etap boomu gospodarczego – recesja.

Cykl operacyjny

Ilość dni, w których przebiega proces: zamiany gotówki w zapasy, zapasów w należności i należności w gotówkę.

Czarter

Umowa najmu środka transportowego (np. samolot) na określony czas (czarter na czas) lub określony kurs(czarter na kurs).

Czek

Papier wartościowy, w którym wystawca udziela bankowi pisemnego zlecenia bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty z jego rachunku konkretnej osobie (czek imienny) lub okazicielowi (czek na okaziciela).

Członek giełdy

Podmiot kierujący przedsiębiorstwem maklerskim, akcjonariusz giełdy, uprawniony przez Radę Giełdy do aktywności na giełdzie oraz zawierania transakcji.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Koszty ponoszone przez jednostkę dotyczące przyszłych okresów. W bilansie wykazyane jako pozycja aktywów.