Słownik finansowy: D

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

DAGMAR - Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results

Model określania celów reklamy służący do oceny jej rezultatów. Zasadniczo jest złożony z trzech części. Bada oddziaływania na konsumentów poszczególnych czynników kampanii promocyjnej (nazwa towaru, opakowanie, reklama itp.). Czynniki te konfrontuje z czynnikami przeciwnymi (zakłócającymi kampanię promocyjną) np. konkurencją. W tym celu tworzy odpowiednie grupy nabywców. Celem badania jest zakwalifikowanie odbiorcy kampanii promocyjnej do określonego tupu nabywcy, przez co można stwierdzić w jakim stopniu kampania reklamowa może wpłynąć na zakup reklamowanego produktu.

Debet

Ujemne saldo na koncie, przekroczenie środków znajdujących się na rachunku, krótkoterminowa pożyczka niewielkiej kwoty na osobistym koncie.

Deficyt

Ma miejsce wówczas, gdy wydatki przekraczają dochody. Deficyt w budżecie państwa pokrywany jest bądź dodatkową emisją pieniędzy (możliwość inflacji) bądź dzięki kredytowi.

Deflacja

Zniżka cen spowodowana zmniejszeniem dochodów osób fizycznych i prawnych, a co za tym idzie, obniżeniem liczby kredytobiorców. Zjawiska współwystępujące: spadek produkcji oraz wzrost bezrobocia.

Denominacja

Zamiana waluty na pieniądze o niższych nominałach przy równoczesnym zachowaniu dotychczasowych cen towarów i usług.

Depozyt bankowy

Pieniądze wpłacone przez klienta do banku na czas sprecyzowany (depozyt terminowy) albo nieokreślony (depozyt a vista).

Depozyt zabezpieczający

Kwota, którą inwestor musi wpłacić otwierając pozycję na rynku terminowym. Suma ta wynosi określony procent wartości kontraktu.

Depozytariusz

Bank bądź KDPW. Powierzone tej instytucji nie zainwestowane składki członków funduszy są przez nią nadzorowane, świadczy usługi w zakresie kontroli poprawności inwestycji oraz terminowego rozwiązania umów z członkami funduszu.

Deprecjacja

Spowodowane przez procesy rynkowe obniżenie waluty krajowej w stosunku do walut obcych.

Dewaluacja

Spowodowany decyzją rządu jednorazowy spadek wartości waluty krajowej.

Dewizy

Zagraniczne formy płatności przedsiębiorstwom, należą do nich: weksle, papiery wartościowe etc.

Dezinwestycje

Proces rezygnacji z aktywów bezproduktywnych bądź o nikłej produktywności.

Dług narodowy

Zadłużenie państwa stanowiące zsumowanie kolejnych deficytów budżetowych tego państwa.

Dług podporządkowany

Ma miejsce wówczas, gdy określony dług spłacany jest po uregulowaniu sytuacji z innymi pożyczkodawcami.

Dłużne papiery wartościowe

Dogrywka

Etap sesji w systemie jednolitym, w trakcie którego istnieje możliwość składania i realizowania zleceń kupna i sprzedaży po danym kursie.

Dom maklerski

Firma działająca na rynku wtórnym we własnym imieniu, na cudzy rachunek.

Dopuszczalne wahanie kursu

Oszacowana dla określonych systemów notowań i typów papierów wartościowych największa możliwa zmiana kursu w porównaniu do kursu odniesienia.

Dostawa niefakturowana

Dostawa, na którą faktura zostanie wystawiona w terminie późniejszym.

Dotacja

Wyrównanie przez państwo rentowności niektórych gałęzi działalności gospodarczej, za pomocą wypłaty środków pieniężnych.

Dow Jones

Indeks nowojorskiej giełdy zawierający notowania akcji trzydziestu najbardziej liczących się na rynku firm. W dużej mierze decyduje o koniunkturze nie tylko w USA, ale na całym świecie.

Dowód kasowy

Dokument zawierający pisemne stwierdzenie dokonania wpłaty lub wypłaty środków z kasy.

Dowód księgowy

Dokument zawierający pisemne stwierdzenie dokonania lub powstania operacji oraz będący podstawą dokonania zapisu księgowego.

Due dilligence

Badanie mające na celu wszechstronną ocenę aktywności podmiotu, który może zostać nabyty i dla przedstawienia jej w negocjacjach.

Dumping

Proceder sprzedaży towarów za granicę po cenach nie dorównujących kosztom. Służy uatrakcyjnieniu artykułów i podtrzymaniu bądź zwiększeniu poziomu produkcji.

DVP (Delivery Versus Payment)

Wydanie przy płatności. Reguła dokonania transakcji giełdowych polegająca na zagwarantowaniu równoczesnego przekazania papierów wartościowych i gotówki.

DW

Do wymiany. Wiadomość występująca przy kursie giełdowym dla określonego papieru wartościowego informująca, że w bliskim terminie będzie miała miejsce jego wymiana.

DY

Stopa dywidendy. Iloraz wartości dywidendy na wartość rynkową spółki. Umożliwia dokonanie porównania celowości inwestycji w akcje z efektywnością pozostałych lokat gwarantujących stałe zyski.

Dyrektywy rachunkowości

Opracowywane odgórnie (przez komisję europejską) dyrektywy mające ujednolicić prowadzenie rachunkowości.

Dyskonto za brak płynności

Stopa spadku wartości rynkowej przedsiębiorstwa nie notowanego na rynku publicznym (ograniczona możliwość zamiany akcji na gotówkę).

Dyskontowa stopa

Wskaźnik procentowy stanowiący fundament do oszacowania dyskonta.

Dyskontowanie

Szacowanie wartości bieżącej opierając się na wartości przyszłej.

Dziennik

Służy do chronologicznego ujmowania zdarzeń gospodarczych.