Słownik finansowy: E

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

EBIAT (Earnings Before Interest After Taxes)

Zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu.

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

Zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem.

ECU - European Currency Unit

Europejska Jednostka Walutowa . Niefizyczny pieniądz EWG, prekursor Euro. Stosowany był w rozliczaniu pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami rajów EWG.

Efekty synergii

Skumulowanie wartości osiągniętej w wyniku fuzji lub przejęcia.

Efektywna stopa podatku

Iloraz sumy podatku zapłaconego na dochód podlegający opodatkowaniu.

EFTA - European Free Trade Association

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Organizacja internacjonalna działająca podobnie do Unii Celnej, powstała w Genewie w 1960 roku, a jej zadaniem jest liberalizacja handlu.

EIB - European Investment Bank

Europejski Bank Inwestycyjny. Instytucja finansowa UE, członkowie UE i kraje kandydujące zaciągają w niej pożyczki, natomiast bank ten świadczy swe usługi dzięki emitowaniu obligacji.

EKD (Europejska Klasyfikacja Działalności)

Schemat typów działalności społeczno-gospodarczych mających na celu segregację, uporządkowanie danych dotyczących poszczególnych dziedzin statystyki oraz usystematyzowanie, przyporządkowanie przedsiębiorców dla rejestru jednostek gospodarczych REGON.

Eksport

Sprzedawanie bądź inwestowanie za granicą, w szerokim znaczeniu dotyczy towarów, usług, kapitałów, myśli naukowej, technicznej.

Ekwiwalent gotówki w kapitale obrotowym

Zamiennik gotówki w kapitale obrotowym, to znaczy papiery wartościowe podlegające procesom rynku publicznego o terminie płatności nie przekraczającym trzech miesięcy.

Embargo

Rodzaj represji stosowany wobec nieprzyjaznego kraju, zakazuje zarówno importu określonych towarów z tego kraju, jak i ich eksportu.

Emisja

Na gruncie ekonomicznym oznacza wyprodukowanie i wypuszczenie na rynek pieniędzy bądź papierów wartościowych.

Emisja obca

Emisja, w której spółka oferuje swoje papiery wartościowe za pomocą pośrednika.

Emisja własna

Emisja, w której spółka sama oferuje papiery wartościowe nabywcom.

Emitent

Podmiot wypuszczający w obieg papiery wartościowe, np. bank, S.A., Skarb Państwa.

EPS (Earnings Per Share)

Zysk przypadający na jedną akcję

Euro

Waluta używana obecnie w dwunastu państwach UE, planuje się jej wejście do obiegu na terenie innych państw członkowskich, ma na celu ujednolicenie rynku europejskiego.

Euroobligacja

Obligacja internacjonalna, jest wypuszczana zarówno przez państwa jak i poszczególne organa administracyjne, wchodzi do obrotu na rynku europejskim.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Instytucja finansowa, której członkami jest 51 państw (w tym Polska), jej działalność ma na celu wspieranie przemian gospodarczych krajów Europy Środkowej i Wschodniej poprzez udzielanie kredytów, dawanie gwarancji etc.

EVA (Economic Value Added)

Wartość dodana