Słownik finansowy: F

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Factoring

Zabezpieczenie bieżącego finansowania aktywności przedsiębiorstwa jak również oferowanie niestandardowych usług finansowych. Stosowane najczęściej w eksporcie. Do niestandardowych usług finansowych należy między innymi przejmowanie wierzytelności za opłatą.

FCF - Free Cash Flows

Wolne przepływy pieniężne. Zupełny przepływ pieniężny po opodatkowaniu.

FESE - Federation of European Stock Exchanges

Federacja Europejskich giełd papierów wartościowych. Instytucja gromadząca giełdy państw UE.

FIBV - Federation Internationale des Bourses de Valeurs

Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych. Instytucja gromadząca najistotniejsze, mające największy wpływ giełdy świata.

FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło)

Sposób wyceny wartości zapasów (zużycia) rzeczowych składników majątku, polegająca na pomiarze rozchodu według cen kolejnych dostaw od najwcześniejszej poczynając.

Finansowy majątek trwały

Majątek obejmujący długoterminowe lokaty kapitałowe powierzone innym jednostkom w celu uzyskania określonych korzyści (np. w formie dywidendy, odsetek). W bilansie pozostają jako aktywa przynajmniej przez rok.

FIXING

FOCF - Free Operating Cash Flows

Wolne operacyjne przepływy gotówkowe. Suma zysku ze sprzedaży pomniejszona o skorygowany podatek dochodowy i koszty nie będące wydatkami oraz pomniejszona o wydatki na inwestycje w majątek trwały i kapitał obrotowy netto.

FOREX

Międzybankowy rynek dewizowy(walutowy).

Forfaiting

Umowa nienazwana prawa cywilnego, polega na sprzedaży organizacji forfaitingowej przez przedsiębiorcę wierzytelności za kwotę odpowiadającą jej wartości, pomniejszoną o koszty oraz prowizje wspomnianej organizacji.

Franchising

Umowa, na mocy której za określoną opłatą firma daje zezwolenie innej firmie na używanie własnego znaku handlowego. Termin ten oznacza również całokształt działań biznesowych przy prowadzeniu firmy, na które składają się: pomoc prawna, promocja marki, dostarczanie towarów, pomoc przy prowadzeniu interesów. Taka forma interesów nie wymaga od przedsiębiorcy zbyt wiele, najczęściej jedynym wymogiem jest posiadanie odpowiednij ilości gotówki. Przykładem takich firm są McDonalds lub DaGrasso.

FTAA - Sfera Wolnego Handlu Ameryki

Zamierzony system umów pomiędzy państwami Ameryki Północnej i Południowej, którego celem jest uprzystępnienie wymiany gospodarczej.

Fundusz inwestycyjny

Całość majątku powstałego z wpłat udziałowców w postaci obligacji, akcji, papierów wartościowych rynku pieniężnego, skryptów dłużnych, terminowych kontraktów finansowych, a nawet nieruchomości jest lokowana w papiery wartościowe w celu uzyskania zysku.

Fundusz zbiorowy otwarty

Inwestycyjny podmiot gospodarczy, któremu inwestorzy powierzają pieniądze, fundusz zaś lokuje te środki w akcjach, obligacjach i pozostałych instrumentach finansowych. Zapewnia inwestorom fachowe zarządzanie ich wkładem i pobiera za to zazwyczaj jednoprocentową prowizję. Wszyscy udziałowcy są właścicielami funduszu.

Fundusz zbiorowy zamknięty

Inwestycyjny podmiot gospodarczy, któremu inwestorzy powierzają pieniądze, fundusz zaś lokuje te środki w akcjach, obligacjach i pozostałych instrumentach finansowych. Właściciele stanowią trwałą grupę, udziałowcy funduszu nie są jego właścicielami.

Fundusze specjalne

Zespół środków wyodrębnionych na sfinansowanie specjalnych zadań, jak na przykład: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Fuzja

Złączenie kilku przedsiębiorstw bądź przejęcie przez dane przedsiębiorstwo innych, ma na celu wzmocnienie konkurencyjności na rynku.