I

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Import

Przepływ środków z zagranicy, w szerokim znaczeniu dotyczy towarów, usług, kapitałów, myśli naukowej, technicznej.

Indeks giełdowy

Podstawowy wskaźnik zmian cen na giełdzie.

Indeksacja

System stosunków zarobków, cen bądź stóp procentowych do konkretnego wskaźnika ekonomicznego. Zmiana wartości tego wskaźnika jest przyczyną modyfikacji zarobków, ceny lub stopy procentowej.

Inflacja

Wzrost poziomu cen, wzrost podaży pieniądza na rynku. Jeżeli zbyt wysoka stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki w ujęciu całościowym. W Polsce na początku lat 90-tych doprowadziła do poważnych niepokojów społecznych i intewencji panśtwa. Inflacja jest badana najczęściej za pomocą indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Instrument finansowy

Forma lokaty kapitału, wyróżnić można następujące instrumenty finansowe: papiery wartościowe, obca waluta, metale szlachetne, etc. Lokowanie pieniędzy w instrumenty finansowe ma na celu osiągnięcie dochodów.

Interwencja

W terminologii ekonomicznej – etap sesji przed fixingiem, w trakcie którego uczestnicy rynku mają możliwość zmodyfikowania swoich zleceń.

Inwentaryzacja

Czynności zmierzające do określenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki gospodarczej.

Inwentarz

Wykaz składników aktywów i pasywów na określony dzień.

Inwestor

Osoba fizyczna lub prawna wnosząca konkretny wkład w przedsięwzięcie, bądź przedsiębiorstwo, aby wypracować zysk.

Inwestycje

Wydatki jednostki gospodarczej w celu:

Inwestycje bezpośrednie

Lokata kapitału mająca na celu powstanie i zachowanie solidnych, bezpośrednich więzi ekonomicznych w określonym państwie.

Inwestycje portfelowe

Wszystkie środki zainwestowane z oczekiwaniem zysku w papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w fundusze inwestowania i innego rodzaju instrumenty finansowe.

Inwestycje rozpoczęte

Suma kosztów wynikających bezpośrednio z niezrealizowanych jeszcze procesów: budowy, montażu bądź oddania do użytkowania czy modyfikacji istniejącego środka trwałego.

IOSCO (International Organization of Securities Commissions)

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych.

IT (Days of Coverage-Inventory)

Rotacja zapasów w dniach