K

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kalkulacja

Uzyskanie kosztów przypadających na określony przedmiot kalkulacji np. jednostkę wyrobu, serię wyrobów.

Kalkulacja doliczeniowa

Odrębna kalkulacja każdego z określonych przedmiotów kalkulacji np. pojedynczego wyrobu, usługi.

Kalkulacja podziałowa

Polega na podzieleniu sumy kosztów poniesionych w danym okresie przez liczbę naturalnych jednostek miary produkcji jednorodnej, wytwarzanej masowo lub wieloseryjnie.

Kapitalizacja odsetek

Określa sytuację w której do kwoty pożyczonej (pożyczanej) dolicza się w pewnym momencie odsetki. W przypadku kredytu to terminy spłacenia rat, w przypadku depozytu bankowego w chwili zakończenia umowy (lub okresu zaznaczonego w umowie).

Kapitał obcy

Źródła pochodzenia majątku w postaci długoterminowych lub krótkoterminowych zobowiązań.

Kapitał własny

Źródła pochodzenia majątku w postaci pierwotnych wkładów właścicieli, dopłat właścicieli, a także odpisów z zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Kartel

Sposób organizacji kilku przedsiębiorstw, który ma na celu ograniczenie zasad konkurencji i doprowadzenia do monopolu na rynku.

Klasyfikacja kosztów

Sposób podziału kosztów według kryteriów klasyfikacji kosztów.

Klauzula największego uprzywilejowania

Umowa międzynarodowa pomiędzy krajami, w której dany kraj zobowiązuje się do równego traktowania jakiegoś kraju na równi z innymi krajami uprzywilejowanymi.

Klub Paryski

Nieformalne zrzeszenie rządów 17 wysoko rozwiniętych krajów prowadzących wspólną politykę kredytową w stosunku do innych krajów.

Koncern

Sposób organizacji kilku przedsiębiorstw, który polega na połączeniu ich przez jednego właściciela. Przedsiębiorstwa te z punktu widzenia prawnego w dalszym ciągu pozostają odrębnymi podmiotami.

Koniunktura

Miara stanu gospodarki.

Konsolidacja pełna

Metoda sporządzania sprawozdań finansowych z jednostek zależnych i jednostki dominującej.

Konsolidacja przedsiębiorstw

Połączenie (fuzja) przedsiębiorstw w wyniku której tracą one osobowość prawną a na ich miejsce powstaje nowy podmiot.

Konsorcjum

Sposób organizacji kilku przedsiębiorstw w celu zrealizowania wspólnego projektu.

Konto analityczne

Urządzenie księgowe należące do ksiąg pomocniczych, przedstawia w szczegółowym ujęciu pewien wycinek konta syntetycznego.

Konto bilansowe

Konto (syntetyczne), które służy do ewidencji operacji bilansowych.

Konto księgowe

Konto pozabilansowe

Konto (syntetyczne), nie występujące w bilansie.

Konto syntetyczne

Urządzenie księgowe, które służy do ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.

Konto wynikowe

Urządzenie księgowe, służące do ewidencji zdarzeń gospodarczych mających bezpośredni wpływ na wynik finansowy.

Konwersja akcji

Zmiana statusu akcji z okaziciela na akcję imienną lub odwrotnie.

Korekta

Sposób poprawiania błędu księgowego, polegający na skreśleniu błędnej treści lub liczby oraz zamieszczeniu prawdziwego zapisu z podaniem daty poprawki i podpisem osoby upoważnionej do wykonania korekty.

Korespondencja kont

Powiązania (relacje) między kontami wynikające z zasady podwójnego zapisu.

Korzyści skali

Obniżenie kosztów jednostkowych oraz kosztów stałych w wyniku zwiększenia rozmiarów działalności.

Koszt

Zużycie środków potrzebnych do wykonania produktu, usługi wyrażone w pieniądzu w określonej jednostce czasu.

Koszty działalności operacyjnej

Koszty zwykłej działalności jednostki gospodarczej, obejmujące wartość sprzedanych towarów i materiałów według cen ich nabycia oraz kilka pozycji kosztów według rodzajów.

Koszty działalności podstawowej

Koszty działalności stanowiącej główny przedmiot działalności jednostki gospodarczej.

Koszty działalności pomocniczej

Koszty ponoszone na produkcję i usługi wykonywane głównie dla zaspokojenia potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Koszty finansowe

Koszty które są związane z operacjami finansowymi np. dyskonto weksli.

Koszty zarządu

Koszty związane z kierownictwem przedsiębiorstwa.

KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Centralny organ administracji rządowej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz działalności podmiotów związanych z giełdą.

Kredyt

Kredyt polega na odstąpieniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub w towarze w zamian za obietnicę zwrotu w ustalonym terminie równowartości, łącznie z wynagrodzeniem za jej udzielenie, czyli odsetkami.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt, który jest wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej.

Księga główna

Konta syntetyczne ujęte w planie kont jednostki gospodarczej.

Księgi pomocnicze

Konta analityczne prowadzone dla uszczegółowienia i rozwinięcia zapisów w księdze głównej.

Kurs centralny

Zwany inaczej parytetowym – kurs, który jest wyznaczany.

Kurs jednolity

Cena jest wyliczana raz w sesji na podstawie zleceń kupna sprzedaży.

Kurs nietransakcyjny

Cena w przypadku, gdy przewaga w zleceniach kupna do sprzedaży lub odwrotnie, jest równa górnemu bądź dolnemu ograniczeniu kursu.

Kurs otwarcia

W systemie notowań ciągłych ustalany na podstawie zleceń przed otwarciem sesji, gdy nie ma takich zleceń jest równy kursowi pierwszej transakcji.

Kurs waluty

To cena, według której jedna waluta jest sprzedawana/kupowana za inną walutę.

Kurs zamknięcia

Ostatni kurs z danej sesji giełdowej.