M

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Majątek trwały

Składniki majątkowe o długotrwałym użytkowaniu oraz o znacznej wartości jednostkowej, które są wyłączone z obrotu na okres dłuższy niż rok.

Marketing

Zespół działań mających na celu zidentyfikowanie i zaspokojenie potrzeb klientów.

Marża handlowa

Jeden z elementów ceny sprzedaży, który ma zapewnić pokrycie kosztów i rentowność sprzedaży.

Materiały

Rzeczowe składniki majątku obrotowego zużywane w jednym cyklu produkcyjnym.

MBO (Management Buyout) - wykup menedżerski

Nabycie podmiotu gospodarczego przez kierownictwo firmy, bądź przez grupę inwestorów w której uczestniczą członkowie kierownictwa.

Metoda praw własności

Jedna z metod sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w jednostce dominującej i jednostce zależnej mająca na celu prawidłowe przedstawienie sprawozdania, gdy jednostki mają zupełnie różny profil działalności.

MIDWIG

Jeden z indeksów GPW, oparty na wysokości notowań 20 spółek z WIG20 i 20 spółek z WIG.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Organizacja międzynarodowa, której głównymi celami są: utrzymanie stabilności walut, tworzenie warunków ułatwiających wymianę dóbr, usług i kapitału oraz wspieranie rozwoju gospodarczego.

Międzynarodowy rynek walutowy (MRW)

Całokształt transakcji walutowych zawieranych między uczestnikami rynków krajowych, bądź całokształt transakcji walutowych zawieranych w skali międzynarodowej. Na jego infrastrukturę składają się systemy komputerowe i teleinformatyczne na całym świecie.