N

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Nadwyżka

Dodatnia różnica między rzeczywistym a ewidencyjnym stanem składników majątkowych.

Należności

Kwoty w ujęciu pieniężnym należne wierzycielowi głównie z tytułu dostaw.

Należności wątpliwe

Zwane inaczej roszczeniami. Należności które są kwestionowane w całości lub w części przez określonego kontrahenta. Należności takie są objęte ryzykiem nieściągalności.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI)

Spółka powołana przez skarb państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, w skład której wchodzą akcje z sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych.

Niedobór (manko)

Różnica (ujemna) między rzeczywistym stanem pieniężnego lub rzeczowego składnika majątku a jego stanem ewidencyjnym.

Niewypłacalność

Termin stosowany w stosunku do podmiotu, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Niewypłacalność nie jest równoznaczna z bankructwem.

NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Indeks cenowy obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z wymiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI.

Nominał

Ustalona (stała) wartość dla danego banknotu lub monety.

NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes)

Zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki.

Notowania giełdowe

Zestawienie cen towarów giełdowych, które są rejestrowane i publikowane przez komisję giełdową.

NPM (Net Profit Margin)

Stopa zysku netto

NPV (Net Present Value)

Wartość bieżąca netto, jest podstawowym obok IRR dynamicznym kryterium decyzyjnym. Przy jego pomocy można porównywać inwestycje o takim samym ryzyku inwestycyjnym. NPV jest definiowana jako suma wartości dyskontowanych, przy stałej stopie dyskonta, sald rocznych netto, naliczana dla całego okresu ekonomicznego życia przedsięwzięcia.

NWC (Net Working Capital)

Kapitał obrotowy netto nazywany inaczej kapitałem pracującym. Liczony jako różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów.