O

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Obligacje

instrument finansowy (papiery wartościowe), w których jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem (jest to właściciel obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligacji. Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu. Kredytodawcą jest obligatariusz, czyli właściciel obligacji. Kredytobiorcą jest emitent obligacji.

Obroty

Miara aktywności gospodarczej jednostki w określonym czasie. Określają liczbę zawartych kontraktów w danej jednostce czasu.

Obroty konta

Operacje gospodarcze, które są księgowane na koncie. Rozróżnia się obroty debetowe i kredytowe.

Odsetki

Kwota wyrażona w pieniądzu naliczana w danym okresie czasu według oprocentowania zawartego w umowie.

Operacje gospodarcze

Zdarzenia udokumentowane i ewidencjonowane spowodowane w skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

OPM (Operating Profit Margin)

Stopa zysku operacyjnego

OPPS (Operating Profit Per Stock)

Ilość zysku operacyjnego przypadającego na jedną akcję.