P

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

P/BV

rynkowe oszacowanie majątku spółki

P/E

cena do zysku

P/EBIT

Wzór:

Parkiet

Miejsce w siedzibie giełdy, gdzie są zawierane transakcje.

Pasywa

Strona bilansu zawierająca źródła finansowania środków gospodarczych.

Pieniądz

Środek wymiany towarów (ekwiwalent), wynaleziony przez Fenicjan, którzy jako pierwsi bili monety. W czasach obecnych używana jest papierowa odmiana pieniądza (banknot). Emisją pieniądza na rynek zajmuje się Bank Centralny danego kraju.

Pieniądz bankowy

Niematerialna odmiana pieniądza, która ma postać zapisu na rachunku depozytowym w banku.

Pieniądz elektroniczny

Jedna z odmian pieniądza zakodowana w elektronicznych chipach w kartach płatniczych.

Pieniądz fiducjarny

Rodzaj pieniądza, który jest uznanym środkiem płatniczym na terenie danego państwa, lecz nie posiada pokrycia w złocie.

PL (Days of Coverage - Liabilities)

Rotacja zobowiązań

Płynność inwestycji

Możliwość szybkiej likwidacji inwestycji i jej zamiany na pieniądz.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax - PIT)

Podatek naliczany od dochodu osób fizycznych.

Podatki

Przymusowe obciążenie jednostki gospodarczej, osoby fizycznej na rzecz budżetu państwa.

Podaż

Całkowita wielkość dóbr zaoferowanych do sprzedaży w określonym czasie.

Podaż pieniądza

Całkowita ilość pieniędzy w obiegu w danym czasie.

Pogotowie kasowe

Zapas gotówki przechowywany w kasie na rzecz uregulowana codziennych płatności.

Polisa ubezpieczeniowa na życie

Rodzaj umowy pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a osobą fizyczną. Firma gwarantuje w razie śmierci ubezpieczonego wypłatę kapitału jego spadkobiercom.

Półfabrykaty (półprodukty)

Wyroby nieskończone przeznaczone bądź do odsprzedaży bądź do dalszego przerobu.

Popyt

Całkowite zapotrzebowanie na dobra w określonym czasie.

Porównawczy rachunek zysków i strat

Jeden z wariantów ustalania wyniku finansowego, w którym przychody ze sprzedaży produktów koryguje się o zmianę stanu produktów i przeciwstawia im koszty rodzajowe.

Pozostałe koszty operacyjne

Obejmują koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością podstawową.

Pozostałe przychody operacyjne (Nonoperating Cash Flows)

Obejmują przychody nie związane bezpośrednio z działalnością podstawową .

Pozycja walutowa

Jest to stosunek należności w danej walucie do zobowiązań w bilansie banku.

Prawa do akcji (PDA)

Rodzaj instrumentu finansowego umożliwiającego nabywcom akcji nowej emisji, ich odsprzedanie zanim jeszcze są wprowadzone do obrotu.

Prawo poboru

Prawo przysługujące obecnym akcjonariuszom spółki do pierwszeństwa nabycia nowych akcji.

Prędkość pieniądza

Miara, w jakim stopniu pieniądz jest wykorzystywany w danym okresie. Do obliczenia prędkości pieniądza stosuje się iloraz PKB i ilości pieniądza, jest on miarą ożywienia gospodarczego.

Procent prosty

Jeden ze sposobów naliczania oprocentowania od pożyczek, w którym roczny dochód z tytułu oprocentowania środków nie jest doliczany w roku następnym do kwoty stanowiącej podstawę jego naliczenia.

Procent składany

Jeden ze sposobów naliczania oprocentowania od pożyczek, w którym roczny dochód z tytułu oprocentowania środków jest doliczany w roku następnym do kwoty stanowiącej podstawę jego naliczenia.

Proces decyzyjny

Ciąg czynności zmierzających od rozwiązania konkretnego problemu. W skład algorytmu procesu decyzyjnego wchodzą: sformułowanie problemu, analiza problemu, sformułowanie różnych rozwiązań, wybór najlepszego rozwiązania, wdrożenie rozwiązania w praktyce.

Produkcja w toku

Elementy produkcji nie zakończonej znajdująca się w trakcie procesu produkcyjnego.

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Wyrażona w jednostce pieniężnej wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym okresie przez gospodarkę kraju. Do PKB zalicza się również nadwyżkę eksportu nad importem, inwestycje kapitałowe czy wydatki administracyjne. Często stosuje się procentowy wskaźnik zmiany PBK, który jest miarą szybkości rozwoju, bądź stagnacji gospodarki.

Produkty gotowe

Elementy produkcji dla których został zakończony proces produkcyjny.

Próg rentowności

Wielkość sprzedaży, przy której produkcja bądź świadczone usługi stają się opłacalne.

Prospekt emisyjny

Dokument, wydawany przez emitenta, dotyczący jego sytuacji prawnej i finansowej oraz papierów wartościowych przygotowanych do emisji.

Przelew

Przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi.

Przepływy pieniężne

Wszystkie operacje związane z wydatkiem bądź wpływem pieniędzy do jednostki gospodarczej.

Przepływy pieniężne - Cash flow

Element służący do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa obejmujący wpływy i wydatki z jednostki gospodarczej.

Przychody finansowe

Pieniężne ujęcie przychodu ze sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i akcji, otrzymane odsetki lub dywidendy od lokat pieniężnych.

Przychody ze sprzedaży

Obejmują wartość, którą stanowi suma iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, towarów, robót lub usług oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży.