R

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rachunek bankowy

Rachunek (nazywany inaczej kontem) prowadzony przez bank, służący do gromadzenia środków pieniężnych.

Rachunek zysków i strat

Jeden z elementów sprawozdania finansowego, w którym wykazuje się przychody i koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Dzięki któremu można ustalić wynik finansowy jednostki.

Rachunkowość

Rada Giełdy

Organ giełdy. Rada nadzorcza w spółce prowadzącej giełdę. Na GPW oprócz zadań określonych kodeksem handlowym Rada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy maklerskie do działania na giełdzie.

Rada nadzorcza

Jeden z organów spółki prawa handlowego, którego zadaniem jest kontrola zarządu i podejmowanie strategicznych dla spółki decyzji.

Rada Polityki Pieniężnej

Organ Narodowego Banku Polskiego zajmujący się kształtowaniem polityki pieniężnej banku centralnego. Najważniejszym zadaniem rady jest ustalanie stóp procentowych oraz rezerw obowiązkowych. Rada Polityki Pieniężnej składa się z przewodniczącego i dziewięciu członków: trzech jej członków powołuje prezydent, po trzech wybiera Sejm i Senat. Przewodniczącym RPP jest zawsze prezes Narodowego Banku Polskiego, powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta.

Rejestr handlowy

Wykaz wszystkich spółek prawa handlowego, do którego wgląd może mieć każdy. W polsce takie rejestry są prowadzone przez sądy.

Rentowność

Określa stopień opłacalności danej inwestycji, produkcji.

Restrukturyzacja

Zmiana w procesie produkcyjnym mająca na celu poprawę efektywności.

Restrukturyzacja długu

Zmiana w sposobie obsługi zadłużenia, często związana z częściowym umorzeniem długu bądź zmianą stóp procentowych.

Rezerwa obowiązkowa

Określa wielkość środków pieniężnych jakie banki komercyjne muszą utrzymywać na rachunku w banku centralnym.

Rezerwy

Środki przeznaczone na korekty wyniku finansowego o spodziewane koszty.

ROA (Return on Assets)

Stopa zwrotu z aktywów

ROE (Return on Equity)

Stopa zwrotu z kapitału własnego

ROIC (Return On Invested Capital)

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału

ROS (Return on Sales)

Wskaźnik rentowności sprzedaży

Roszczenia sporne

Należności od osób trzecich egzekwowane w drodze postępowania sądowego.

Różnice kursowe

Różnice powstałe między cenami walorów (walut obcych, papierów wartościowych i innych) powstałe na skutek stosowania różnej wysokości kursów do obliczenia wpływów i rozchodów określonych środków pieniężnych.

Rozrachunki

Należności i zobowiązania zaakceptowane przez kontrahentów, o ustalonym terminie realizacji.

Rozrachunki publicznoprawne

Należności i zobowiązania z tytułu podatków, opłat, ceł, składek ubezpieczeń społecznych i innych rozrachunków, określonych przepisami.

Rynek dewizowy

Wszystkie instytucje i osoby wymieniające waluty oraz zespół zasad, w oparciu o które zawierane są transakcje walutowe, jak również całokształt infrastruktury i czynności prowadzących do zawarcia transakcji.

Rynek finansowy

Rynek, gdzie przedmiotem transakcji są instrumenty o różnym stopniu płynności denominowane w tej samej jednostce pieniężnej.

Rynek kapitałowy

Rynek, na który składają się transakcje instrumentami charakteryzującymi się dużą płynnością i bezpieczeństwem.

Rynek kredytowy

Rynek, gdzie zawierane są transakcje między bankami i innymi instytucjami finansowymi a klientami o różnej wiarygodności, którzy nie mają dostępu ani do rynku pieniężnego, ani kapitałowego.

Rynek pierwotny

Rynek, na którym odbywa się pierwsza sprzedaż danego papieru wartościowego, towaru.

Rynek pozabilansowych instrumentów finansowych

Tworzą go transakcje finansowe, które nie powodują powstania klasycznie rozumianych wierzytelności i zobowiązań, w związku z tym transakcje te są zapisywane poza bilansem.

Rynek walutowy

Wszystkie instytucje i osoby wymieniające waluty oraz zespół zasad, w oparciu o które zawierane są transakcje walutowe, jak również całokształt infrastruktury i czynności prowadzących do zawarcia transakcji.

Rynek wtórny

Rynek, na którym odbywa się odsprzedaż wcześniej sprzedanego papieru wartościowego, towaru.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko powodowane wahaniem cen papierów wartościowych. Jest nieodłącznie złączone ze spekulacją. Na ryzyko to składają się czynniki ekonomiczne jak i również czynniki psychologiczne, które mają wpływ na działania gracza giełdowego.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko powodowane wahaniem cen papierów wartościowych.