S

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Saldo

Jest to stan konta (początkowy, końcowy) wynikający z różnicy między obrotami liczonymi z obu stron konta.

Sesja giełdowa

Przedział czasu, w którym zawierane są transakcje giełdowe.

Skorygowany podatek dochodowy

Podatek dochodowy od zysku ze sprzedaży jaki zostałby zapłacony w momencie finansowania działalności tylko kapitałem własnym przedsiębiorstwa.

Spekulacja

Uczestnictwo w rynku, którego celem jest osiągnięcie zysku z różnic w cenach instrumentów zgodnie z zasadą: kupić tanio, sprzedać drogo.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Sporządzane za pewien okres, obejmuje wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych z wyłączeniem ich zakupu lub sprzedaży w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Sprzedaż

Czynności w których celem jest przeniesienie przez sprzedającego na kupującego wszelkich uprawnień do dysponowania przedmiotami transakcji w zamian za określoną cenę.

Sprzedaż krótka (short sale)

Sprzedaż papierów wartościowych, waluty, których sprzedający nie posiada. Dokonywana w oczekiwaniu na spadek cen. Powszechnie stosowana zwłaszcza przez spekulantów.

Środki pieniężne

Banknoty i monety oraz rozrachunkowe jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunkach bankowych lub w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich wystawienia oraz metale szlachetne, jeżeli nie są zaliczane do rzeczowych składników majątku obrotowego.

Środki trwałe

Rzeczowe składniki majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok i znacznej wartości początkowej.

Stopa podatkowa

Procentowe ujęcie sumy płaconej z racji podatku od dochodu brutto.

Storno

Jeden ze sposobów poprawiania błędów księgowych, który polega na usunięciu wpływu błędu na końcowe saldo.

Storno czarne

Storno polegające na zamieszczeniu zapisu eliminującego błąd księgowy po przeciwnej stronie konta w stosunku do zapisu mylnego.

Storno czerwone

Eliminacja błędu księgowego za pomocą liczb ujemnych, w związku z czym zapis stornujący jest powtórzeniem zapisu błędnego (na tych samych kontach, po tych samych stronach), ale ze znakiem minus.

Subemitent inwestycyjny

Strona umowy o subemisję inwestycyjną nie będąca emitentem lub wprowadzającym.

Subemitent usługowy

Strona umowy o subemisję usługową nie będąca emitentem lub wprowadzającym.

Subskrybent

Osoba bądź podmiot zobowiązujący się podpisem do nabycia akcji lub obligacji od emitenta po zakończeniu zbierania przez niego zgłoszeń.

Świadczenia na rzecz pracowników

Świadczenia ponoszone przez jednostkę gospodarczą bezpośrednio na rzecz pracowników takie jak np. Składki ZUS.

SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)

Jedna z metod analizy przedsiębiorstwa bądź planowanego przedsięwzięcia polegający na wyodrębnieniu silnych i słabych stron działalności(szans i zagrożeń). Pomaga w ocenie atrakcyjności przedsięwzięcia z punktu widzenia czynników mających na nie wpływ.

System kursu jednolitego

System gdzie wszystkie transakcje giełdowe są zawierane podczas sesji w jednej cenie.

System notowań ciągłych

System gdzie wszystkie transakcje giełdowe są zawierane podczas sesji w różnych zmieniających się cenach.