T

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

T + 1

Sposób reprezentacji terminu rozliczenia giełdowych transakcji kontraktami terminowymi: następny dzień roboczy.

T + 2

Sposób reprezentacji terminu rozliczenia giełdowych transakcji kontraktami terminowymi: plus dwa dni robocze.

T + 3

Sposób reprezentacji terminu rozliczenia giełdowych transakcji kontraktami terminowymi: plus trzy dni robocze.

Termin wykupu

Dzień w którym w wyniku umowy następuje obowiązek wykupu np. obligacji.

Towary handlowe

Rzeczowe składniki majątkowe nabyte z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży bez poddawania ich procesom produkcyjnym.

Transakcja Forward

Kupno lub sprzedaż danego instrumentu, przy założeniu, że jego dostawa następuje w ściśle określonym momencie w przyszłości. Natomiast ustalenie cecny dokonuje się w momencie zawierania transakcji.

Transakcja Futures

Polega ona na kupnie / sprzedaży waluty danego instrumentu ten sposób, że kurs transakcji zostaje ustalony w dniu jej zawarcia, natomiast dostawa – w określonym momencie w przyszłości.

Transakcja Spot

Transakcja, która polega na ustaleniu kursu kupna - sprzedaży danego instrumentu A po określonej cenie w momencie zawierania umowy z jednoczesnym zobowiązaniem obydwu stron do dostarczenia instrumentu będącego przedmiotem transakcji.

Transakcja Swap

Stosowana na rynku walutowym. Kupno lub sprzedaż waluty A za walutę B z określonym terminem odbioru dostawy i jednoczesnej sprzedaży bądź kupna tej samej ilości waluty A za walutę B z późniejszym terminem dostawy lub odbioru.