W

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Warrant

Rodzaj instrumentu finansowego, którego cena jest zależna od ceny instrumentu bazowego. Warrant daje posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży określonego instrumentu bazowego w określonej liczbie, po ustalonej cenie, w konkretnym ustalonym terminie.

WARSET

Nazwa systemu obsługującego warszawską giełdę.

Wartość bieżąca (netto) środków trwałych

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o ich dotychczasowe umorzenie.

Wartość początkowa (brutto) środków trwałych

Cena nabycia, koszt wytworzenia lub cena rynkowa środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne

Wszystkie prawa majątkowe, które nabyła jednostka, nadające się do wykorzystania dłuższego niż 1 rok.

Weksel

Papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został wystawiony.

Weksel trasowany (trata)

Jeden z rodzajów weksla, który zawiera polecenie trasanta (wystawcy) do zapłaty z góry określonej sumy na rzecz reminenta.

WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)

Jeden z indeksów WGPW, typu dochodowego , obejmujący akcje spółek notowanych na rynku podstawowym.

WIG20

Jeden z indeksów WGPW obejmujący akcje 20 spółek rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych.

WIRR

Jeden z indeksów WGPW, typu dochodowego, obejmujący akcje, których łączna wartość rynkowa wynosi 1% kapitalizacji giełdowej.

Wolumen obrotów

Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego lub rynku.

Wskaźnik Altmana

Służy do oceny kondycji finansowej danej jednostki. Aby go wyliczyć należy na początek obliczyć pięć wskaźników:

Wskaźnik kapitałowy

Wzór:

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wzór:

Współczynnik beta

Miara ryzyka specyficznego

Wynik finansowy

Wyrażony w jednostce pieniężnej wynik osiągnięty przez jednostkę, jako rezultat prowadzenia działalności. Liczony jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami.

Wynik finansowy brutto

Wynik finansowy przed odliczeniem jego obowiązkowych obciążeń (np. podatku).

Wynik finansowy netto

Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, jak na przykład: podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego.

Wyniki nadzwyczajne

Zysk lub strata powstała w wyniku zdarzeń nie związanych bezpośrednio z działalnością jednostki (np. zdarzenia losowe).