Z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Zasada don't reduce

Uzależnienie kupna/sprzedaży papierów wartościowych od dywidendy.

Zasada file and kill

Zasada natychmiastowej sprzedaży papierów wartościowych po określonej cenie.

Zasada memoriałowa

Podstawowa zasada rachunkowości, według której przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wydatku pieniężnego. Znaczy to że przychody i koszty ujmowane są w okresach, w których powstały.

Zasada podwójnego zapisu

Zasada zgodnie z którą każda operacja musi być zaksięgowana na 2 kontach, co umożliwia zachowanie równowagi bilansowej.

Zasada switch

Zasada sprzedaży papierów wartościowych spółek posiadanych przez inwestora i natychmiastowy skup akcji innych spółek (bądź spółki).

Zlecenia rynkowe (market order)

Zlecenia, które powinny być wykonane w bardzo krótkim czasie, po aktualniej cenie.

Zlecenia zatrzymania straty (stop order)

Zlecenie, w którym następuje określenie ceny, przy której następuje natychmiastowe zamknięcie pozycji w celu uniknięcia straty.

Zlecenie uznaniowe

Zlecenie, w którym czas i sposób transakcji są wybierane przez brokera.

Zlecenie z ograniczeniem (limit order)

Określenie granicy ceny, przy której transakcja jest do przyjęcia przez klienta.

Zobowiązania

Stosunek prawny, w którym jedna strona (dłużnik), jest zobowiązana wobec drugiej strony (wierzyciel), do spełnienia świadczenia, wynikającego z umowy lub przepisów prawa.