Wynik wyszukiwania dla hasła:

AUDYTOR

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego


Al. Szucha 13/15
00-580 Warszawa
Zakres usług doradztwa podatkowego świadczonych przez Spółkę obejmuje w szczególności: - Podatek dochodowy od osób prawnych ("CIT") - bieżące doradztwo w ramach działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów gospodarczych, - planowanie podatkowe, - doradztwo w zakresie cen transferowych, - analiza i sporządzanie projektów umów pod kątem optymalizacji ich skutków prawno-podatkowych (doradztwo obejmuje w szczególności umowy najczęściej kontrolowane przez organy podatkowe, tj. wszelkiego rodzaju umowy dotyczące transferu dóbr niematerialnych - umowy licencyjne, know-how, itd.), - doradztwo w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi, w tym w zakresie opodatkowania u źródła (withholding taxes), należności licencyjnych, odsetek, dochodów z dywidend, dochodów zakładów (permanent establishments), itp. - Podatek dochodowy od osób fizycznych ("PIT") - bieżące doradztwo w zakresie: - opodatkowania PIT, - rozliczania składek ZUS, - rozliczenia z tytułu zatrudnienia osób zagranicznych w Polsce i Polaków za granicą (expatriate services), - opracowywanie optymalnych podatkowo struktur wynagradzania pracowników i członków organów zarządzających osób prawnych, - doradztwo w zakresie rozliczenia kosztów pracowniczych, w tym kosztów świadczeń dodatkowych, - świadczenie ciągłej i kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie regularnego prowadzenia, rozliczeń podatkowych (oraz rozliczeń ZUS) pracowników oraz członków zarządu, rad nadzorczych itp. - VAT i podatek akcyzowy - bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów gospodarczych, - doradztwo w zakresie restrukturyzacji działań i czynności wykonywanych przez podmioty gospodarcze w aspekcie możliwości odliczania podatku naliczonego VAT oraz uzyskiwania bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, - doradztwo w zakresie umów zawieranych przez podatników dotyczących dostaw i świadczenia usług, co do których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych, w aspekcie dostosowywania zapisów umów do szczególnych zasad powstawania obowiązku podatkowego, - pomoc i doradztwo w zakresie wykonywania ustawowych obowiązków oraz spełniania formalnych wymogów postawionych przed podatnikami VAT, - doradztwo w zakresie optymalizacji transakcji międzynarodowych, w szczególności transakcji wewnątrzwspólnotowych, - pomoc przy określaniu prawidłowej klasyfikacji towarów i usług, - doradztwo i pomoc w rejestracji podmiotów zagranicznych. - Cło - doradztwo w zakresie obciążeń celnych, - pomoc przy określaniu prawidłowej klasyfikacji taryfowej towarów oraz doradztwo w zakresie reguł pochodzenia towarów. - Opłata skarbowa i podatki lokalne - Podatek od czynności cywilnoprawnych - Prawo dewizowe - Ceny transferowe ("transfer pricing") - pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, - doradztwo w ramach struktur transakcji z podmiotami powiązanymi, ze wskazaniem potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego, sposobów niwelowania tego ryzyka oraz optymalnych podatkowo rozwiązań systemowych, - sporządzanie i opiniowanie umów, w tym "cost sharing arrangements", - analiza ekonomiczna cen w transakcjach zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi. - Połączenia, przejęcia i przekształcenia - Doradztwo podatkowo-prawne obejmujące zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty powyższych zagadnień. - Reprezentacja w postępowaniach kontrolno-podatkowych i sądowo-administracyjnych Spółka świadczy usługi kompleksowego doradztwa i reprezentacji podatników przed organami podatkowymi i w postępowaniach sądowych. W szczególności przedmiotowe usługi obejmują: - przygotowywanie i składanie w imieniu podatnika wszelkiego rodzaju pism, poczynając od wyjaśnień do protokołu z kontroli, poprzez odwołania od decyzji podatkowych, a kończąc na skargach do sądów administracyjnych, - udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi, - bezpośrednie kontakty z organami kontroli, organami odwoławczymi, itd. - Przeglądy podatkowe Celem przeglądów podatkowych jest sprawdzenie prawidłowości rozliczeń dokonywanych przez podatników z tytułu różnego rodzaju zobowiązań podatkowych, określenie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego oraz wskazanie sposobów eliminacji wykrytych nieprawidłowości bądź minimalizacji ryzyka podatkowego. Efektem takich przeglądów, poprzez przekazanie podatnikom szeregu wskazówek i wytycznych, jest również stworzenie klarownych podstaw do podejmowania przez nich w przyszłości prawidłowych decyzji odnośnie prowadzonych rozliczeń podatkowych oraz możliwość obniżenia zobowiązań podatkowych.

adwokat, akcyza, analiza ekonomiczna, audytor, badanie podatkowe, biegły rewident, Biuro rachunkowe, ceny transferowe, CIT, cła, cło, deklaracja, deklaracje, PIT-36, PIT-37

Korpex – Audytor sp. z .o.o.


Glinki 58
85-174 Bydgoszcz
Nasze usługi to: - badanie i przeglądy sprawozdań finansowych według standardów polskich i MSR/MSRF, - finansowe i podatkowe due diligence, - audyt projektów finansowanych ze środków UE i audyt grantów, - doradztwo przy wchodzeniu na Giełdę, - opracowanie koncepcji emisji /oferta publiczna, private plecement/, - budowanie wartości spółek – dostarczanie kapitału /inwestorów/ i doradztwo strategiczne, - ekspertyzy z zakresu przekształceń, połączeń i podziałów spółek, - wyceny firm /wartość rynkowa, godziwa/ i ich majątku jak: patenty, znaki firmowe, instrumenty finansowe, majątek ruchomy itp./, - przygotowanie studiów wykonalności i biznes planów, - doradztwo i usługi związane z prowadzeniem ksiąg, - sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów i deklaracji podatkowych - szkolenia z zakresu rachunkowości i finansów.

Korpex, audytorzy, Bydgoszcz, finanse, sprawozdania finansowe, giełda, pieniądze, prospekty emisyjne, analizy ekonomiczne, analizy finansowe, wyceny, podatki, ksiegowość

Grupa Doradztwa Finansowego i Audytu CASA


Astronomów 5
80-299 Gdańsk
Naszą siłą są ludzie KTO? Grupa Doradztwa Finansowego i Audytu składa się z podmiotów zatrudniających biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników oraz ekspertów i konsultantów z różnych dziedzin, posiadających stosowne uprawnienia, wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie. Wnoszą oni nowoczesną i fachową wiedzę, techniki analityczne oraz niezależność spojrzenia na problemy w firmie. KIEDY? Sprawne funkcjonowanie i rozwój firmy wymaga szybkiego dostosowania strategicznych decyzji do zmian zachodzących w otoczeniu. Decyzje te winny być oparte na kompleksowej wiedzy jaką może dostarczyć zespół wyspecjalizowanych, niezależnych konsultantów i doradców. Konieczność korzystania z usług zewnętrznych tzw. atestacyjnych narzucają często przepisy prawa np. Kodeks spółek handlowych. JAK? Jesteśmy Grupą stworzoną specjalnie do kompleksowej obsługi firm. Szeroki zakres świadczonych usług, elastyczny i profesjonalny zespół ludzi gwarantuje partnerskie stosunki, sumienność i obiektywizm w podejściu do różnych problemów. Jesteśmy głęboko przekonani, że sprostamy wszelkim oczekiwaniom, ponieważ: - potrzeby każdego klienta traktujemy indywidualnie, - zdobywamy zaufanie fachowością, rzetelnością i szeroką ofertą usług, - stwarzamy warunki do aktywności w biznesie w poczuciu bezpieczeństwa dla osób kierujących firmą i jej właścicieli, - gotowi jesteśmy reprezentować Państwa słuszne interesy przed urzędami i stosownymi organami, - stosujemy normy i standardy zawodowe profesji, które reprezentujemy, - gwarantujemy zachowanie w tajemnicy informacji zdobytych w trakcie pracy, poparte pisemnym zobowiązaniem. W JAKIM CELU? Oferujemy pełen zakres usług doradczych, eksperckich i audytorskich od prostych bieżących analiz aż po złożone raporty o stanie firmy i środkach możliwych do zastosowania w krótkiej i dalszej perspektywie. Celem tych czynności i gwarantowanym rezultatem w każdym przypadku jest usprawnienie organizacji, kontroli wewnętrznej, poprawa jakości i przepływu informacji finansowych w firmie, podniesienie poziomu bezpieczeństwa prawnego osób zarządzających podmiotem, a dla ambitnych zarządów osiągnięcie wyższych standardów zarządzania.

casa, casa.pl, konsulting, doradztwo, finanse, audyt, rachunkowość, podatki, audytor, audytorzy, badania, badanie, analiza, analizy ekonomiczne, analizy finansowe

AUDYT Plus Sp. z o. o.


Piłsudskiego 5/1
50-048 Wrocław
Zakres działalności: Usługi audytorskie Badanie i przegląd sprawozdań finansowych Audyt środków unijnych Audyt organizacji pożytku publicznego Doradztwo podatkowe Zarządzanie podatkami Bieżąca obsługa podatkowa Analiza ryzyka podatkowego Restrukturyzacje, przekształcenia, biznes plany Usługi w zakresie restrukturyzacji, przekształceń oraz biznes planów Usługi księgowe Pełen wachlarz usług księgowych Organizacja rachunkowości Usługi doradztwa w zakresie rachunkowości i informatyzacji

audyt, usługi, audytorskie, rachunkowość, księgowość, doradztwo, podatkowe, restrukturyzacyjne, podatki, organizacja, rachunkowości, usługi, księgowe, audyt, plus

AdAc Sp. z o.o.


Bronowicka 42
30-091 Kraków
AdAc Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych po numerem 2785. Świadczymy profesjonalne usługi audytorskie, księgowe oraz doradcze dla krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw reprezentujących niemal każdy sektor gospodarki. Ściśle przestrzegamy zasad etyki zawodowej. W związku z tym, nasza firma i jej pracownicy traktują ściśle poufnie wszystkie informacje uzyskane od naszych klientów. Ponadto nasza Spółka i jej pracownicy pozostają w pełni niezależni od naszych klientów. AdAc reprezentuje w Polsce DFK International, która należy 20 największych międzynarodowych sieci firm audytorskich, działającą na rynku od ponad 40 lat. W roku 2007 wartość przychodów uzyskanych przez firmy należące do DFK International wyniosła 878 mln USD. Poprzez DFK International dostarczamy naszym klientom dostęp do pomocy w zakresie usług audytorskich, księgowych, doradztwa podatkowego i prawnego w ponad 70 krajach na całym świecie.

audyt, doradztwo podatkowe, badanie bilansu, biegli rewidenci, audytor, audytorskie, bilans, sprawozdanie, finansowe, doradztwo, doradcy, doradztwo, podatkowi, podatkowe, prawne

Accreo Taxand Sp. z o.o.


Grzybowska 5A
00-132 Warszawa
Accreo Taxand jest pierwszą na polskim rynku firmą doradczą niezależną od podmiotów audytorskich, która dzięki udziałowi w Taxand ma globalny zasięg działania. Świadczymy usługi doradztwa podatkowego i europejskiego. Oferujemy klientom najwyższą jakość usług i biznesowe podejście do rozwiązywanych problemów. Nasz zespół to starannie dobrani eksperci, których połączyły wspólne wartości w biznesie. Doświadczenie i wiedza założycieli firmy zdobywane od początków gospodarki wolnorynkowej w Polsce, w trakcie współpracy z przedsiębiorstwami o zasięgu globalnym przyczyniają się do osiągania przez klientów Accreo Taxand znakomitych wyników. Aby jak najlepiej odpowiadać na specyficzne potrzeby naszych klientów, stale pogłębiamy nasze specjalizacje branżowe. Współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin gospodarki oraz z autorytetami naukowymi. Zadowolenie Klientów jest miarą jakości naszych usług. Aby dzielić się wiedzą i zdobytym doświadczeniem, a także by aktywnie wpływać na rzeczywistość gospodarczą w naszym kraju, działamy aktywnie na forach organizacji i stowarzyszeń gospodarczych.

Accreo Taxand, audytor, globalny zasięg, doradztwo podatkowe i europejskie, usługi, biznes, eksperci

Kancelaria Audytorska 2A Sp. z o.o.


Dekabrystów 22
44-121 Gliwice
Pragniemy Państwu zaproponować współpracę w zakresie: Doradztwa ekonomiczno-finansowego: - wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - przygotowania biznes planów i prognoz finansowych, - oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, - przekształcenia firm, - prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. Doradztwa księgowego: - organizacji rachunkowości, - informatyzacji rachunkowości. Wymienione usługi są wykonywane przez biegłych rewidentów i specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów, którzy stale uczestniczą w szkoleniach i seminariach. Wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie gwarantują wysoki poziom oferowanych przez nas usług. Proponujemy Państwu także stałe doradztwo i nadzór księgowo-podatkowy. Proponujemy Państwu także stałe doradztwo i nadzór księgowo - podatkowy.

Kancelaria Audytorska, audyt finansowy, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, nadzór księgowo - podatkowy, stałe doradztwo, doświadczenie, rachunkowośc, finanse

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon